Poster Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất 304 Mẫu AI

Hình ảnh của mẫu thiết kế thường gồm có một hình ảnh phối hợp giữa lá cờ Việt Nam và hình ảnh ngày 30 tháng 4. Trong đó, lá cờ Việt Nam thể hiện sự tự hào của người dân Việt Nam về tổ quốc, còn hình ảnh ngày 30 tháng 4 thể hiện một cột mốc lịch sử quan trọng trong việc giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.

(Hướng dẫn tải miễn phí)